Vijf thema’s

De Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 geeft aan de hand van vijf hoofdthema’s een beknopt beeld van de mening van bewoners over de veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Almere. De hoofdthema’s zijn:

  • Algemeen
  • Woonomgeving
  • Sociaal
  • Veiligheid
  • Slachtofferschap

Elk hoofdthema is opgebouwd uit indicatoren. Bij het ene hoofdthema zijn dat er meer dan bij de andere. Bij Woonomgeving, Veiligheid en Slachtofferschap is daarom gewerkt met subthema’s:

  • Woonomgeving: Leefbaarheid in de woonbuurt, Voorzieningen en Overlast
  • Veiligheid: Veiligheidsgevoel, Preventie, Politie
  • Slachtofferschap: Traditionele criminaliteit, Cybercriminaliteit

Hieronder ziet u hoe de Almeerse wijken zich per thema ontwikkeld hebben ten opzichte van de vorige meting.

Is de wijk groen gekleurd, dan is er een significant positieve ontwikkeling ten opzichte van 2013 vastgesteld. Is de wijk oranje, dan betekent dat een significant negatieve ontwikkeling. Bij een grijze weergave van de wijk is er geen significante verandering ten opzichte van 2013.

Achter elk thema kunt u de resultaten van de bijbehorende indicatoren zien. Sommige indicatoren zijn opgebouwd uit subindicatoren, zoals vormen van overlast en criminaliteit of stellingen over de kwaliteit van voorzieningen. Door het aanklikken van ‘Indicatoren onderbouwd’ ziet u ook de resultaten op deze achterliggende subindicatoren.

Thema Algemeen

Het algemene oordeel over de buurt is in Almere in 2017 iets beter dan in 2013. Ten opzichte van 2013 vertonen alle indicatoren (binnen het thema Algemeen) een positieve ontwikkeling. In vergelijking met het gemiddelde van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn inwoners van Almere negatiever over de ontwikkeling in de buurt in het afgelopen jaar en over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente.

Ruim negen op de tien inwoners van Almere vindt de eigen buurt prettig om te wonen. Er zijn wel meer inwoners die vinden dat hun buurt in het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan vooruit. Wat betreft de toekomst zijn er ook meer inwoners die verwachten dat de buurt (verder) achteruit zal gaan dan vooruit, maar het verschil is kleiner dan in 2013.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

Thema Woonomgeving

Almeerders geven de leefbaarheid in de buurt een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Dat is een verbetering ten opzichte van 2013, maar nog onder het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten. Het verschil is in de afgelopen vier jaar wel minder geworden (van 0,2 naar 0,1 punt). Dit beeld is bij veel aspecten van de woonomgeving terug te zien: ten opzichte van 2013 is er een duidelijke verbetering maar op de meeste aspecten doet Almere het minder goed dan het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn verkeersoverlast en sociale overlast; inwoners van Almere ervaren minder overlast dan gemiddeld.

De overlast in de buurt door fysieke verloedering en de sociale overlast is in Almere verminderd in de afgelopen vier jaar. Bij fysieke verloedering is bij alle vier overlastvormen sprake van een afname in Almere: rommel op straat, vernieling, bekladding en hondenpoep. Rommel op straat en hondenpoep zijn desondanks nog steeds belangrijke buurtproblemen voor inwoners. Dit is ook terug te zien in de behoefte aan meer straatmeubilair zoals prullenbakken en hondenuitlaatplaatsen. De sociale overlast in Almere is afgenomen door een daling van de overlast als gevolg van dronken mensen op straat en van rondhangende jongeren. De waardering voor sociale voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren is tussen 2013 en 2017 gegroeid.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

Thema Sociaal

De sociale cohesie in Almere is onveranderd ten opzichte van 2013 en vertoont al sinds 2009 een stabiel beeld. De schaalscore voor sociale cohesie is lager dan het gemiddelde van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en respectloos gedrag komt in Almere meer voor. Het globale beeld van Almere voor het thema Sociaal is stabiel ten opzichte van 2013.

Meer dan drie op de vijf inwoners van Almere geven aan (zeer) gehecht te zijn aan hun buurt, dit is meer dan in 2013. In vergelijking met 2013 komt respectloos gedrag in verschillende situaties (bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer en door personeel van winkels, bedrijven of overheden) minder voor in Almere. Aan de andere kant is de betrokkenheid bij de buurt gedaald. Er zijn minder inwoners die een oogje in het zeil houden in de buurt en die een praatje maken met de buren.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

Thema Veiligheid

De veiligheid in de buurt wordt door Almeerders gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. De veiligheidsbeleving is verbeterd in vergelijking tot 2013. Dat geldt niet alleen voor de onveiligheidsgevoelens, maar ook voor het voorkomen van criminaliteit in de buurt, vermijdingsgedrag en de tevredenheid over het functioneren van de politie. De afname van onveiligheidsgevoelens in Almere sinds 2013 was verhoudingsgewijs sterker dan de gemiddelde afname in de 100.000+ gemeenten. Niettemin blijft op de indicatoren voor veiligheidsbeleving het beeld van Almere ongunstiger dan het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten.

In de Veiligheidsmonitor is een indicator opgenomen over het onveiligheidsgevoel op verschillende plekken in de stad. In vergelijking tot 2013 voelen Almeerders zich minder vaak onveilig op zes van de zeven plekken: rondom uitgaansgelegenheden, plekken waar groepen jongeren rondhangen, het centrum van Almere, winkelgebied/-centrum, het treinstation en in het eigen huis. De onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer zijn gelijk gebleven. De beschikbaarheid en het functioneren van de politie worden in 2017 veel beter beoordeeld dan in 2013. Zo is met de stelling ‘De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt’ 30% het eens, tegenover 17% in 2013. Het gemiddeld aantal preventieve maatregelen dat door burgers is genomen, bleef in Almere onveranderd.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

Thema Slachtofferschap

Een op de zes Almeerders is in het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van een delict. Daarbij gaat het om traditionele vormen van criminaliteit: geweld, vermogen en vandalisme. Het persoonlijk slachtofferschap, uitgezonderd woninginbraak, ligt in Almere sinds 2011 onder het gemiddelde van 100.000+ gemeenten. Sinds 2013 is het slachtofferschap in Almere met bijna een derde afgenomen, van 24 naar 17 procent. De Almeerse afname past in de landelijke trend en het gemiddelde beeld van 100.000+ gemeenten. Bijna een op zeven inwoners van Almere werd in 2017 het slachtoffer van cybercrime (verkoopfraude, cyberpesten, identiteitsfraude en hacken). Dat is eveneens minder dan in 2013, maar de afname is minder sterk dan bij traditionele criminaliteit.

Daarnaast is in Almere – net als elders – sprake van een afnemende aangifte- en meldingsbereidheid van misdrijven. In 2017 is een kwart van de traditionele criminaliteit aangegeven bij de politie. Bij cybercrime is de aangiftebereidheid met 8% nog lager.

Inwoners van Almere zijn minder vaak slachtoffer van geweld, vermogensmisdrijven, vernielingen en cybercrime dan in 2013. Deze positieve ontwikkeling is zichtbaar in bijna alle delicten, van bedreiging tot zakkenrollerij. Alleen van koop- en verkoopfraude via internet werden in 2017 meer inwoners van Almere slachtoffer dan in 2013. Naar verhouding was de sterkste afname te zien bij vermogensdelicten (van 17 naar 11 procent slachtofferschap). Dit is nog steeds de meest voorkomende vorm van criminaliteit in Almere en daarbinnen is woninginbraak het meest voorkomende delict.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

«
Site by Alsjeblaft!