Toelichting Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Structuur

Op deze website vindt u de resultaten van de Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2013 en 2017. Het gaat om (subjectieve) belevingscijfers op basis van een grootschalige bewonersenquête. U kunt de gegevens op twee manieren benaderen: per gebied (stadsdeel/wijk) en per thema.

Per stadsdeel of wijk

Onder selecteer stadsdeel vindt u de vijf stadsdelen van Almere: Haven, Hout, Stad, Buiten en Poort. Almere Stad is opgedeeld in Centrum, Oost en West. Elk stadsdeel (m.u.v. Centrum en Hout) is onderverdeeld in wijken. In totaal zijn er 40, waaronder een aantal combinatiewijken, bijvoorbeeld De Velden/Overgooi/Duin. Voor elke combinatiewijk geldt dat de gepresenteerde cijfers steeds het (gewogen) gemiddelde betreft van de wijken waaruit de combinatiewijk is opgebouwd.

Nadat u een stadsdeel heeft geselecteerd krijgt u in één oogopslag te zien hoe het gebied ervoor staat op de belangrijkste thema’s: doet het stadsdeel het beter of slechter dan gemiddeld? Is er sprake van vooruitgang of achteruitgang ten opzichte van 2013? Wat zijn de belangrijkste vormen van overlast? En welke voorzieningen worden het meest gemist? Door op een wijk in het stadsdeel te klikken krijgt u een nieuw scherm met de cijfers van die wijk te zien.

Per thema

Onder thema’s vindt u de vijf hoofdthema’s van de Wijkmonitor: Algemeen, Woonomgeving, Sociaal, Veiligheid en Slachtofferschap. Elk hoofdthema is opgebouwd uit indicatoren. Bij het ene hoofdthema zijn dat er meer dan bij het andere. Bij Woonomgeving, Veiligheid en Slachtofferschap is daarom gewerkt met de volgende subthema’s:
- Woonomgeving: Leefbaarheid in de woonbuurt, Voorzieningen en Overlast
- Veiligheid: Veiligheidsgevoel, Preventie en Politie
- Slachtofferschap: Traditionele criminaliteit en Cybercriminaliteit
Nadat u een hoofdthema en subthema heeft geselecteerd krijgt u de resultaten van de bijbehorende indicatoren te zien in 2013 en 2017. Sommige indicatoren zijn opgebouwd uit subindicatoren. Door het aanklikken van ‘Indicatoren onderbouwd’ ziet u ook de resultaten op deze achterliggende subindicatoren zoals stellingen en vormen van overlast en criminaliteit.

Kaarten

De totaalscores per thema worden gepresenteerd in kaarten van de stadsdelen of wijken van Almere. De kaart wordt ingekleurd om verschillen ten opzichte van het gemiddelde van Almere te duiden, of ten opzichte van de resultaten in 2013.

De kleur groen wil zeggen dat een stadsdeel of wijk het significant beter doet dan het gemiddelde van Almere, of dat er sprake is van een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2013 (stadsdeel of wijk scoort significant positiever dan in 2013). De kleur grijs wil zeggen dat er geen significant verschil is tussen een stadsdeel of wijk en het Almeerse gemiddelde, of dat er geen sprake is van een ontwikkeling ten opzichte van 2013. De kleur oranje wil zeggen dat een stadsdeel of wijk het significant minder goed doet dan het gemiddelde van Almere, of dat er sprake is van een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2013 (score is significant negatiever dan in 2013).

Grafieken

Op deze website worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, rapportcijfers, schaalscores en somscores.

Een schaalscore is een cijfermatige samenvatting van meerdere met elkaar samenhangende vragen of stellingen. Hiermee wordt bijvoorbeeld de tevredenheid over de kwaliteit van vijf verschillende voorzieningen uitgedrukt in één enkel cijfer van 0 (=slecht) tot 10 (=goed).
Een somscore is een optelsom van meerdere vragen. Het wordt gebruikt bij preventieve maatregelen (die wel of niet worden toegepast) en geeft weer hoeveel verschillende maatregelen inwoners van een wijk gemiddeld nemen.

Representatief

Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor – Wijkpeiling hoeven niet alle vragen te beantwoorden. Een vraag over aangifte van slachtofferschap wordt niet gesteld aan iemand die zelf geen slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ook kan een deelnemer soms ‘weet niet’ of ‘geen antwoord’ antwoorden op een vraag, wat dan niet wordt meegerekend in een schaalscore. Als hierdoor het aantal respondenten bij de indicatoren kleiner is dan 50, dan noemen we de waarde niet representatief. We zijn er dan niet voldoende zeker van dat de waarde in de grafiek overeenkomt met de werkelijke ervaring van inwoners in de wijk of het stadsdeel.

Totaalscore

De totaalscores per thema worden gepresenteerd in kaarten van de stadsdelen of wijken van Almere. Er zijn twee totaalscores bij elk thema:
- de score ten opzichte van het gemiddelde van Almere en
- de score ten opzichte van de vorige meting.

De totaalscore per thema is het verschil tussen het aantal indicatoren die significant beter zijn en indicatoren die significant minder goed zijn. Bij het thema Algemeen zijn bijvoorbeeld vier indicatoren: algemeen oordeel buurt, ontwikkeling buurt afgelopen jaar, toekomstverwachting buurt en totale functioneren gemeente op gebied leefbaarheid en veiligheid. Bij twee van de vier indicatoren scoort Almere in 2017 significant beter dan in 2013. Op geen indicator scoort Almere in 2017 significant minder goed dan in 2013. De totaalscore Algemeen in vergelijking met de vorige meting is dan +2, wat op de kaart wordt weergegeven als significant beter (groen).

De totaalscore over alle thema’s is berekend met alle indicatoren op de website. Het kan gebeuren dat deze totaalscore wordt weergegeven als groen (beter) of oranje (minder goed), terwijl bij alle afzonderlijke thema’s (algemeen, woonomgeving etc.) de kaart grijs is (geen verschil). De significante verschillen zitten dan verspreid over de thema’s, terwijl alles bij elkaar genomen de wijk wel duidelijk beter scoort dan gemiddeld.

Een overzicht van alle totaalscores en de grenzen die gebruikt zijn voor het bepalen de kleur (significant beter, geen significant verschil, of significant minder goed) is hier te vinden.

Vergelijking met 2013

U kunt de cijfers van 2017 vergelijken met de vorige meting in 2013. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een link met ‘Vergelijk met 2013’. Als u daar op klikt veranderen de grafieken; er verschijnen namelijk aparte balkjes voor het jaar 2013.

Significant

Op deze website worden kaarten en grafieken groen of oranje gekleurd als de uitkomst van een vergelijking ‘significant’ is. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het algemene oordeel over de buurt in Almere ten opzichte van de vorige meting. Significant is een begrip uit de statistiek dat wil zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de ontwikkeling berust op toeval. We kunnen er dus vrij zeker van zijn dat inwoners van Almere daadwerkelijk positiever oordelen over de buurt dan in 2013. Dit noemen we dan ‘significant beter’. Of ‘significant minder goed’ als het oordeel negatiever is dan in 2013. Als we hier op basis van de statistiek niet zeker van zijn, dan spreken we van ‘geen significant verschil’.

De zekerheid die we hebben over de vergelijking van de wijken ten opzichte van het gemiddelde van Almere en van 2017 ten opzichte van 2013 zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het aantal waarnemingen (de respons) in een gebied. Bij meer waarnemingen (bv. gemeente Almere) kunnen we een klein verschil al als significant bestempelen. In een kleine wijk moet een verschil dus groter zijn, voordat het significant is. Hierdoor kan het gebeuren dat bij twee wijken met hetzelfde cijfer, de ene wijk wel ‘significant beter’ scoort dan het gemiddelde van Almere, maar de andere wijk ‘geen significant verschil’ heeft. Dit komt dan door het verschil in aantal waarnemingen (respons) tussen de twee wijken.

Legenda

Daar waar kaarten of grafieken in kleur (oranje, groen en grijs) wordt getoond vindt u rechts onderin uw beeldscherm de legenda. Als u met uw muis over het vakje heen gaat schuift de legenda open en ziet u wat de kleuren betekenen.

Hamburgermenu

Aan de rechter bovenkant bij elke grafiek ziet u een zogenaamd ‘hamburgermenu’. Als u daar op klikt, opent de optie om de grafiek op te slaan als plaatje (png).

Werkwijze

Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2017 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen.

De gemeente Almere heeft meegedaan in de landelijke Veiligheidsmonitor die wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en I&O Research. Het CBS voert het onderzoek uit op regionaal niveau en voor de grotere gemeenten in Nederland. Gemeenten kunnen extra enquêtes inkopen bij I&O Research waardoor ook op wijkniveau resultaten beschikbaar zijn. Het voordeel van het gebruiken van het landelijke format is dat de Almeerse resultaten vergeleken kunnen worden met die van de andere grote steden.

De gemeente Almere heeft aan de standaard vragenlijst nog een aantal extra vragen toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over sociale aspecten en voorzieningen in de wijken. Bij deze vragen is een vergelijking van Almere met het gemiddelde van andere 100.000+ steden dan ook niet mogelijk. Het onderzoek is met deze opzet een vervolg op de eerdere onderzoeken uit 2009 en 2013.

Respons

In totaal hebben 7.541 van de 24.789 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit betreft de respons op het door I&O Research uitgevoerde deel van de lokale oversampling en landelijke Veiligheidsmonitor. Daarvan heeft 54 procent de vragenlijst online ingevuld en 46 procent schriftelijk. Daarnaast hebben 488 inwoners van de gemeente Almere deelgenomen aan de landelijke, door het CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in de gemeente Almere komt daarmee uit op 8.029, wat neerkomt op een responspercentage van 30,4%.

Weging

Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst.

Indicatoren

Een uitgebreide lijst van alle indicatoren en achterliggende vragen kunt u hier downloaden door op onderstaande links te klikken.

lijst indicatoren en achterliggende vragen Almere 2017
vragenlijst Almere 2017

«
Site by Alsjeblaft!